علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

در جستجوی سایت های اجاره دهندگان خودرو از چه کلید واژهای بیشتر استفاده می شود

صنعت اجاره خودرو در ایران تقریبا از دو دهه قبل به صورت حرفه ای در آمده و شرکت ها و مراکز فعال در این زمینه تلاش می کنند طیف گسترده ای از انواع اتومبیل های خارجی و ایرانی را برای اجاره به مشتریان عرضه کنند. خودروها با راننده و بدون راننده، براساس انتخاب مشتری، در اختیار آنان گذاشته می شود و متقاضیان اجاره خودرو برای آگاهی از وجود چنین شرکت هایی و استفاده از خدمات آنها، معمولا در اینترنت به دنبال چنین شرکتها و و مراکزی می گردند، البته به جز معدودی از آنها که شرکت یا مرکز خاصی را می شناسند و مستقیما به سراغ همان شرکت یا مرکز می روند. برای بررسی اینکه متقاضیان اجاره خودرو با چه کلید واژهایی در اینترنت به سراغ این شرکت ها می روند ابتدا جستجوی جامعی با کلیدواژهای زیر در اینترنت انجام شد:

در کل تعداد 110 شرکت و مرکز پیدا شد که لیست آنها تهیه گردید. سپس با ورود به هر سایت و اطمینان از این که در زمینه اجاره خودرو فعالیت می کنند به بررسی آنها در الکسا پرداخته شد.

الکسا سایتی است که رفتار مرور اطلاعات سایت ها را در سطح جهان ذخیره و تجزیه و تحلیل می کند و آن را مبنای گزارش ترافیک سایت ها، رتبه بندی آنها، و آمارهای خاص قرار می دهد. به جز رتبه بندی سایت در سطح جهانی و ملی، تا پنج مورد از پربسامدترین کلید واژه های جستجو برای آن سایت را به ترتیب درصد آن ها فهرست کرده و نشان می دهد کدام کلمات کلیدی جستجو، ترافیک را به سایت مورد نظر ارسال می کنند.

هدف این بررسی این بود که مشخص شود متقاضیان اجاره خودرو در ایران از چه کلیدواژهایی برای یافتن شرکت ها و مراکز اجاره خودرو استفاده می کنند و عمده ترین این کلید واژه ها چیست.
به همین جهت، کلیه کلید واژه های فهرست شده برای هر سایت با درصد ترافیک آن ها فهرست گردید. طیف درصد این کلید واژها از %100 تا % 0/01 و میانگین آنها از 28/6 تا 0/1 متغیر بود. و در مجموع 88 کلید واژه برای 110 شرکت و مرکز استفاده شده بود که در 16 شرکت، بالاترین ترافیک اختصاص به نام شرکت داشت و این نشان می دهد که اجاره کنندگان خودرو با نام شرکت ها از قبل آشنایی داشته و از آن به عنوان کلید واژه ها استفاده کرده اند . تعداد 26 کلید واژه هم فقط در جستجوی یک سایت استفاده شده بود که به استثنای کلید واژهای "خودروهای گروهی با 51/81% ترافیک جستجو""ترانسفرتشریفاتی با 27/88% ترافیک جستجو"، و کرایه ون با 27/75 % ترافیک جستجو"، میزان ترافیک جستجوی بقیه این کلید واژه ها زیر 10% بوده است.

بسامد سایر کلید واژها به ترتیب نزولی استفاده به شرح زیر بوده است:

اجاره خودرو 53 مورد
اجاره ماشین 26 مورد
اجاره خودرو بدون راننده تهران 18 مورد
کرایه ماشین 10 مورد
اجاره ماشین عروس 10 مورد
اجاره ماشین در کیش 10 مورد
اجاره خودرو تشریفاتی 10 مورد
اجاره خودرو بدون راننده مورد 9
اجاره خودرو تهران 9 مورد
اجاره خودرو در تهران 8 مورد
اجاره ماشین در تهران 7 مورد
اجاره خودرو لاکچری در تهران 7 مورد
رنت ماشین 6 مورد
اجاره اپتیما 6 مورد
اجاره خودرو لوکس 5 مورد
کرایه خودرو 5 مورد
کرایه اتومبیل 5 مورد
اجاره اتومبیل 5 مورد
اجاره خودرو مشهد 5 مورد
کرایه ماشین مشهد 5 مورد
اجاره ماشین ارزان تهران 4 مورد
اجاره خودرو مسافربری 4 مورد
ایران رنت 4 مورد
رنت 4 مورد
کرایه ماشین عروس 4 مورد
اجاره ماشین در مشهد 4 مورد
اجاره خودرو در کیش 4 مورد
اجاره اتوبوس 4 مورد
مرکز اجاره 3 مورد
اجاره خودرو ایرانی 3 مورد
اجاره ماشین تهران 3 مورد
اجاره ماشین عروس در تهران 3 مورد
اجاره خودرو در مشهد 3 مورد
اجاره ماشین کیش 3 مورد
اجاره خودرو کیش 3 مورد
اجاره ماشین اطلس 3 مورد
کرایه ماشین در کیش 2 مورد
کرایه ماشین در تهران 2 مورد
کرایه ماشین در مشهد 2 مورد
اجاره ماشین عروس در کرج 2 مورد
کرایه ماشین عروس در تهران 2 مورد
اجاره ماشین عروس با گل 2 مورد
اجاره خودرو پراید 2 مورد
اجاره خودرو پارسی 2 مورد
اجاره اتوبوس VIP 2 مورد
اجاره ون 2 مورد

به این ترتیب، کلید واژه هایی که بیش از همه جستجو شده بودند و واژه اصلی و رایج جستجوی چنین سایت هایی محسوب می شوند به ترتیب " اجاره خودرو"، "اجاره ماشین " و " اجاره خودرو بدون راننده تهران" بودند.

بررسی درصد ترافیک این کلید واژهای جستجو، تصویر دقیق تر و کامل تری را ارائه می کند. جدول زیر توزیع فراوانی این کلید واژها را با میزان درصد ترافیک جستجوی آنها نشان می دهد.

جدول توزیع فراوانی برترین کلید واژهای جستجوی 110 سایت اجاره خودرو بر حسب درصد ترافیک آن ها براساس گزارش سایت الکسا


کلید واژه بسامد استفاده جمع درصد ترافیک متوسط درصد ترافیک بالاترین درصد ترافیک پایین ترین درصد ترافیک
اجاره خودرو 53 661/76 12/49 100 0/06
اجاره ماشین 26 232/92 8/96 48/32 0/17
اجاره خودرو بدون راننده تهران 18 212/83 11/82 92/48 0/01
کرایه ماشین 10 23/32 2/33 8/23 0/59
اجاره ماشین عروس 10 81/59 8/16 19/16 0/04
اجاره ماشین در کیش 10 177/15 17/72 48/62 0/03
اجاره خودرو تشریفاتی 10 43/56 4/36 11/21 0/04
اجاره خودرو بدون راننده 9 48/01 5/33 30/53 0/11
اجاره خودرو تهران 9 14/39 1/60 4/91 0/04
اجاره خودرو در تهران 8 9/96 1/25 2/97 0/04
اجاره ماشین در تهران 7 17/64 2/52 6/24 1/04
اجاره خودرو لاکچری 7 25/34 3/62 11/21 0/29
رنت ماشین 6 125/83 20/97 100 0/01
اجاره اپتیما 6 124/74 20/79 100 0/47
اجاره خودرو لوکس 5 21/01 4/20 9/21 0/13
کرایه خودرو 5 4/42 0/88 1/64 0/01
کرایه اتومبیل 5 16/42 3/28 6/07 0/27
اجاره اتومبیل 5 13/45 2/69 8/23 0/19
اجاره خودرو مشهد 5 37/60 7/52 10/14 0/48
کرایه ماشین مشهد 5 27/26 5/45 7/90 2/50
اجاره ماشین ارزان تهران 4 75/54 18/89 59/34 0/47
اجاره خودرو مسافربری 4 23/02 5/76 17/91 0/98
ایران رنت 4 89 22/25 71/29 2/02
رنت 4 16/96 4/24 9/94 0/82
کرایه ماشین عروس 4 12/69 3/17 6/72 1/69
اجاره ماشین در مشهد 4 72/85 18/21 27/21 10/42
اجاره خودرو در کیش 4 28/19 7/05 11/96 0/58
اجاره اتوبوس 4 7/01 1/75 2/35 1/03
مرکز اجاره 3 2/89 0/96 2/13 0/27
اجاره خودرو ایرانی 3 1/43 0/48 0/74 0/25
اجاره ماشین تهران 3 1/57 0/52 1/20 0/13
اجاره ماشین عروس در تهران 3 5/81 1/94 2/51 0/97
اجاره خودرو در مشهد 3 17/46 5/82 8/13 2/58
اجاره ماشین کیش 3 11/60 3/87 6/42 0/17
اجاره خودرو کیش 3 7/71 2/57 2/75 2/28
اجاره ماشین اطلس 3 85/70 28/6 80/14 2/11
کرایه ماشین در کیش 2 2/20 1/10 2 0/20
کرایه ماشین در تهران 2 6/65 3/32 3/81 2/84
کرایه ماشین در مشهد 2 12/55 6/27 7/27 5/28
اجاره ماشین عروس در کرج 2 8/71 4/36 6/11 2/60
کرایه ماشین عروس در تهران 2 10/09 5/05 5/15 4/95
اجاره ماشین عروس با گل 2 5/12 2/56 3/60 1/52
اجاره خودرو پراید 2 25/24 12/62 25/17 0/07
اجاره خودرو پارسی 2 10/86 5/43 8/98 1/88
اجاره اتوبوس VIP 2 6/94 3/47 5/37 1/57
اجاره ون 2 29/80 14/90 16/13 3/67

در میان نتایج حاصله از جستجوی اینترنت، مراکزی هم وجود داشت که عمدتا خدمات دیگری به جز اجاره خودرو را ارائه می دادند و برای تکمیل خدمات خود، خودرو های سایر شرکت ها را هم به اجاره می دادند که در این بررسی منظور نشدند.همچنین در برخی از موارد، کلید واژه هایی رتبه بندی شده بودند که خارج از موضوع اجاره خودرو بودند. این گونه کلید واژه ها هم از مطالعه حذف گردیدند. و اما شرکت هایی بودند که گرچه فعالیت اصلی شان اجاره خودرو بود ولی هیچ کلید واژه ای برای مشاهده میزان ترافیک آن ها در الکسا ذکر نشده بود. چنین شرکت هایی در محاسبه تعداد شرکت های ارائه دهنده خدمات اجاره خودرو منظور شدند.

این نتایج نشان می دهد که برای اطلاع از وجود کلیه شرکت ها یا مراکز اجاره خودرو باید دامنه جستجو را وسع تر کرد و به جز استفاده از سه کلید واژه پر بسامد فوق، از کلید واژه های مشابه یا نزدیک به آن ها نیز استفاده کرد.

نکته دیگر این که 110 شرکت و مرکز بازیابی شده حاصل جستجو با 6 کلید واژه گزیده شده بودند و شاید اگر دامنه جستجو با افزودن نام شهر هایی چون اصفهان، شیراز ، تبریز، مشهد، کرج، گیلان، مازندران، گرگان، و.... گسترش می یافت نتیجه جامع تری حاصل می شد.

منبع:accountlearning.com

مطالب مفید و گزیده علمی، فنی، اجتماعی را که ازمنابع معتبر خارجی برای شما ترجمه شده و نیز نوشته های منشور را در سایت منشور بخوانید منشور

آنچه را که می خواهید درباره اجاره خودرو بدانید در سایت خویش ران بخوانید و از چگونگی وضعیت اجاره خودرو بیشتر مطلع شوید خویش ران