علامت تجاری منشور

منشور

مکانیسم جستجو در منشور استفاده از کلیدواژه ها است.
با وارد کردن یک حرف از کلیدواژه در محل جستجو، فهرستی از کلیدواژه ها برای انتخاب دقیق و بازیابی اطلاعات در اختیار جستجوکننده قرار می گیرد.

افسردگی در نوجوانان، بویژه در دختران نوجوان، رو به افزایش است


افسردگی


visit www.jpeds.com!
ترجمه: منشور

افسردگی شدید یکی از مهلک ترین بیماری ها در میان نوجوانان است و با افزایش آسیب به خود در نوجوانان همراه است.
مطالعه " روند ملی بروز و درمان افسردگی در نوجوانان و جوانان" که در دسامبر 2016 در مجله پدیاتریک منتشر شد نشان داد که افسردگی شدید در افراد جوان، بویژه در میان نوجوانان و دختران، رو به افزایش است.
محققان با استفاده از داده های نظر سنجی های ملی در باره استفاده از مواد مخدر و بهداشت طی سال های 2005 تا 2014 برای نو جوانان 12 تا 17 ساله و جوانان 18 تا 25 ساله به این نتیجه رسیدند که رواج افسردگی شدید در نوجوانان از 8.7 درصد در 2005 به 11.3 درصد در 2014 (37 درصد افزایش) و در میان جوانان از 8.8 درصد به 9.6 درصد افزایش یافته است.
این مطالعه همچنین نشان داد که افزایش افسردگی در میان دختران نوجوان تا حدی بیشتر بوده که تأییدی بر مطالعات گذشته است که نشان می دهند در سال های اخیر علائم افسردگی در میان دختران بیشتر از پسران افزایش یافته است. محققان اظهار می دارند که این تفاوت جنسی ممکن است مربوط به قرار گرفتن بیشتر دختران در معرض عوامل خطرزای افسردگی باشد، از جمله تلفن های همراه با برنامه های ارسال پیامک به خاطر رابطه استفاده از تلفن مشکل ساز و خلق و خوی افسرده.
نویسندگان نتیجه می گیرند تعداد فزاینده نوجوانان و جوانان افسرده که هیچ درمان روانی برای علائم خود دریافت نمی کنند نیاز به از سرگیری تلاشهای کمک رسانی، بخصوص در محیط های دانشگاهی، طب اطفال، و دبیرستان ها به منظور شناسایی و مدیریت بیشتر این بیماری دارد.