علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

ارتباط چاقی با درآمد و تحصیلات، اما نه در همه جوامعچاقی

نوشته:Rita Rubinترجمه: منشور

بر اساس بررسی اخیر مرکز مبارزه با بیماری امریکا بر روی داده های 2011 تا 2014 نظر سنجی برنامه تغذیه و سلامت ملی مرکز ملی آمار سلامت، به طور کلی، چاقی در بین افراد پر درآمد و فارغ التحصیلان دانشگاه کمترین رواج را داشته است. اما این الگو در تمام گروه های جمعیتی یکدست نبود.

شیوع چاقی بر اساس سن %31.2 در گروه های پر درآمد (یشتر از 350 درصد سطح فقر فدرال) در مقایسه با 39 درصد در گروه های کم درآمد (کمتر یا مسدی 130 در صد سطح فقر فدرال) و 40.8 درصد در گروه های با درامد متوسط (131 در صد تا 350 درصد سطح فقر فدرال) بود. اما زنان به تنهایی رویهم رفته نشان دهنده تفاوت های مربوط به درآمد در شیوع چاقی بودند که در مردان دیده نمی شد. نابرابری های مربوط به درآمد در شیوع چاقی با نژاد و خاستگاه هم متفاوت بود.

شیوع چاقی در میان زنان با در آمد بالا 29.7 درصد بود که در زنان کم درآمد این رقم به 45.2 در صد می رسید. در مقابل، شیوع چاقی در گروه های پر درآمد و کم درآمد مردان مشابه بود. در گروه های نژادی به جز زنان سیاه پوست غیر اسپانیایی، که در بین آن ها هیچ تفاوتی در شیوع چاقی بین پر درآمد ترین و کم درآمد ترین گروه ها وجود نداشت، این روند پایدار بود و در مردان سیاه پوست غیر اسپانیایی که در بین آن ها شیوع چاقی درگروه های پر درآمد بیشتر از گروه های کم درآمد بود.

میزان شیوع چاقی نسبت به سن در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی 27.8 درصد بود در مقایسه با 40.6 درصد در آن هایی که تا حدودی تحصیلات دانشگاهی داشتند و 40 در صد در آن هایی که دبیرستان را تمام نکرده بودند. بنا براین، شیوع چاقی در بین فارغ التحصیلان دانشگاه، چه زن و چه مرد، کمتر از همه بود. اما این اختلاف های مرتبط با تحصیل در مردان یا زنان آسیایی غیر اسپانیایی یا در سیاه پوستان غیر اسپانیایی و یا مردان اسپانیایی دیده نمی شد.

محققان نوشتند که محدودیت های مطالعه ممکن است تا حدی توضیح دهد که چرا ارتباط پایداری بین در آمد خانوار و تحصیل در تمام گروه های جمعیتی وجود نداشته است. برای مثال، تعداد کمی از افراد در برخی از زیر گروه ها توانایی تشخیص تفاوت ها را کاهش دادند.منبع:jamanetwork.com

از رتبه بندی و قیمت تقریبی خودرو های معروف جهان در سایت منشورمطلع شوید