علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

نقش گردشگری در رشد اقتصادی چیست؟توریسم

نوشته:Anne Austinترجمه: منشور

گردشگری اینک یکی از بزرگترین صنعت های جهان است و یکی از بخش های اقتصادی است که سریع ترین رشد را دارد. برای بسیاری از کشورها گردشگری به عنوان وسیله اصلی رشد منطقه ای محسوب می شود چون باعث شکوفایی فعالیت های جدید اقتصادی می شود. گردشگری ممکن است تأثیر مثبت اقتصادی بر تعادل دستمزد ها، اشتغال، درآمد و تولید ناخالص داشته باشد اما ممکن است اثرات منفی هم داشته باشد، به خصوص بر روی محیط زیست.

رشد کنترل نشده و بدون برنامه ریزی می تواند نتیجه چنان مخربی بر روی محیط زیست بگذارد که ممکن است رشد گردشگری به خطر افتد. بنابر این، باید از محیط زیست که عمده ترین منبع تولید گردشگری است محافظت شود تا بتوان رشد بیشتر گردشگری و توسعه اقتصادی را در آینده داشت. این به خصوص در مورد گردشگری های مبتنی بر محیط طبیعی زیست و نیز میراث فرهنگی-تاریخی صادق است.

گردشگری پایدار سه جنبه به هم پیوسته دارد: جنبه محیط زیست، جنبه اجتماعی- فرهنگی، و جنبه اقتصادی. پایایی مستلزم دوام است بنابراین گردشگری پایدار شامل استفاده بهینه از منابع، از جمله تنوع زیستی؛ به حد اقل رساندن تأثیرات اکولوژیکی، اثرات فرهنگی و اجتماعی؛ و به حد اکثر رساندن مزایا برای حفظ منابع طبیعی و جوامع محلی است. این به ساختار مدیریتی هم که برای انجام این کار ضروری است مربوط می شود.منبع:www.quora.com

ترجمه مقالات مفید منابع معتبر علمی در زمینه های گوناگون علمی، فنی، و اجتماعی را در منشوربخوانید