علامت تجاری منشور

منشور

مکانیسم جستجو در منشور استفاده از کلیدواژه ها است.
با وارد کردن یک حرف از کلیدواژه در محل جستجو، فهرستی از کلیدواژه ها برای انتخاب دقیق و بازیابی اطلاعات در اختیار جستجوکننده قرار می گیرد.

انار و طول عمر

انار

راز باستانی طول عمر چینی ها


Barton Publishing


طی هزاران سال، شفادهندگان چینی معتقد بودند انار نماد طول عمراست و اینک علم جدید این باور ها را تأیید می کند. در مطالعات اخیر، انار توانایی کاملا" قابل توجهی را در سلامت نگه داشتن قلب و سطح فشار خون نشان داده است.
در یک پژوهش، محققان فواید قلبی-عروقی انار را اندازه گیری کردند و دریافتند که نوشیدن یک لیوان آب انار در روز موجب سلامت فشار سیستولیک خون می شود. عصاره انار همراه خوبی برای قهوه سبزجهت نگه داشتن فشار خون در حد مطلوب است.