علامت تجاری منشور

منشور

مکانیسم جستجو در منشور استفاده از کلیدواژه ها است.
با وارد کردن یک حرف از کلیدواژه در محل جستجو، فهرستی از کلیدواژه ها برای انتخاب دقیق و بازیابی اطلاعات در اختیار جستجوکننده قرار می گیرد.

ببینید پنجره های زیر سقف چگونه می توانند خانه را عوض کنند

پنجره های بالای دیوار

نوشته:ERIC ALLEN

برگردان منشور

سابقه استفاده از پنجره های زیر سقف - یک ردیف پنجره هایی کاملا" بالا تر از سطح چشم - به معابد مصر باستان برمی گردد. از آن زمان، به لحاظ توانائیشان در پر کردن فضایی وسیع با نور طبیعی، ویژگی مطلوبی در بناهای مذهبی بوده اند و محیط های داخلی چنان باز و روشنی ایجاد می کنند که احساس کاملا" آسمانی بودن به آن ها می دهد. امروزه، از این ویژگی معماری دقیقا" به همین دلیل در خانه های مدرن استفاده می شود، گرچه نور خورشید اضافی تنها فایده آن نیست. در حالی که پنجره های پایین ترنور خورشید را به طور مستقیم و گاهی شدید به درون ساختمان می تابند، یک ردیف پنجره های بالا نور محیطی بیشتری را به داخل هدایت می کند. حتی بهتر است که این پنجره ها باز شوند چون این موجب جریان و گردش هوا می شود. از لحاظ زیبا شناسی، قرار دادن پنجره ها در بالا، فضای باز بیشتری از دیوار را در سطح دید برای نمایش کتاب، آثار کم یاب، یا تنظیم گالری مانند آثار هنری قرار می دهد. و وقتی با سایر هم سنگ های بلند خود، مثل پنجره سقفی، همراه می شوند، پنجره های زیر سقف اطمینان می دهند که اتاق هرگز به انسان احساس کوچکی و تنگی نمی دهد.

منبع: www.architecturaldigest.com