علامت تجاری منشور

منشور

مکانیسم جستجو در منشور استفاده از کلیدواژه ها است.
با وارد کردن یک حرف از کلیدواژه در محل جستجو، فهرستی از کلیدواژه ها برای انتخاب دقیق و بازیابی اطلاعات در اختیار جستجوکننده قرار می گیرد.

ترس شیر


عکس فیل و شیر

شیری بود که از هیچ چیز بجز آواز خروس نمی ترسید. هر وقت صدای خروس را می شنید، لرزه بر اندامش می افتاد. یک روز داستان ترسش را برای فیل که خیلی سر حال بود، گفت.

او از شیر پرسید، "چگونه صدای خروس تو را اذیت می کند؟ درباره آن فکر کن!"

در همان لحظه مگسی دور سر فیل چرخید، فیل گفت"می ترسم این مگس زندگی مرا تباه کند اگر به گوشم برود. بدن مرا دچار عفونت می کند"

جیغی زد و با خرطومش مگس را رد کرد. شیر با دیدن این صحنه به خود آمد و ترس را از وجودش بیرون کرد.

نتیجه اخلاقی
اگر ترسمان را همانطور که دیگران آن را ترس می بینند ببینیم، خواهیم فهمید که اکثر ترس هایمان هیچ است.


www.moralstories.org