علامت تجاری منشور

روایت

متن کامل

گل رز برای مادر


مردی درکنار مغازه گلفروشی توقف کرد تا برای مادرش که 200 مایل دورتر بود دسته گلی سفارش دهد. وقتی از ماشین پیاده شد توجهش به دختر جوانی که کنار خیابان نشسته بود جلب شد.

از دختر پرسید چه شده است؟

دختر جواب داد"می خواستم گل رزی برای مادرم بخرم اما فقط 75 سنت دارم در حالیکه هر گل رز 2 دلار است."

مرد لبخندی زد و گفت، "با من بیا. من برای تو گل رز می خرم."

او برای دختر گل رز خرید و و دسته گلی هم برای مادرش سفارش داد. همانطور که آنجا را ترک می کردند مرد به دختر پیشنهاد کرد تا او را به خانه برساند.

دختر گفت، "بله ممنونم! شما مرا به پیش مادرم می برید."

دختر او را به گورستان هدایت کرد. جایی که او آن گل رز را روی قبری که به تازگی حفر شده بود قرار داد.

مرد به مغازه گلفروشی برگشت و سفارش ارسال دسته گل را باطل کرد و در عوض دسته گل را خو تحویل گرفت و فاصله 200 مایلی تا خانه مادرش را رانندگی کرد.


وقت بیشتری را برای آنهایی که دوستشان دارید بگذارید و از آنهایی که شما را دوست دارند مراقبت کنید. از هر لحظه با آنها بودن لذت ببرید قبل از اینکه خیلی دیر شود.

www.moralstories.org