علامت تجاری منشور

منشور

مکانیسم جستجو در منشور استفاده از کلیدواژه ها است.
با وارد کردن یک حرف از کلیدواژه در محل جستجو، فهرستی از کلیدواژه ها برای انتخاب دقیق و بازیابی اطلاعات در اختیار جستجوکننده قرار می گیرد.

بند یا پاراگراف چیست؟

یک متن معمولا" از پاراگراف یا بندهای مختلف تشکیل می شود.بندنویسی

بند یا پاراگراف در HTML

برچسب <p> در HTML نشانگر شروع پاراگراف یا بند است.

برچسب <p/> در HTML نشانگر پایان پاراگراف یا بند است.

مثال:

<p>این یک پاراگراف است.</p>

امتحان کنید.

برای راحتی در نوشتن می‌توانید پاراگراف را در چند سطر بنویسید.

مثال:

<p>
این یک پاراگراف است.
برای راحتی در نوشتن می‌توانید پاراگراف را در چند سطر بنویسید.
</p>

امتحان کنید.

بند یا پاراگراف چگونه نمایش داده می شود؟

در صفحات کوچک و بزرگ و پنجره هائی که اندازه آنها تغییر می کند این نمایش متفاوت است.

فاصله های اضافی بین کلمات یا خطوط، فقط یک فاصله منظور می شوند. هنگام نمایش بند یا پاراگراف فاصله های اضافی حذف می شوند.
تذکر: برچسب آخر پاراگراف را فراموش نکنید.