علامت تجاری منشور

منشور

مکانیسم جستجو در منشور استفاده از کلیدواژه ها است.
با وارد کردن یک حرف از کلیدواژه در محل جستجو، فهرستی از کلیدواژه ها برای انتخاب دقیق و بازیابی اطلاعات در اختیار جستجوکننده قرار می گیرد.

سرعنوان‌های HTML

در مدرک های مبتنی بر HTML، سرعنوان‌ها از مهمترین بخش‌های آن به حساب می‌آیند.

سرعنوان‌های HTML

سرعنوان‌ها با برچسب‌های <h1> تا <h6> مشخص می‌شوند.

برچسب <h1>نشاندهنده مهمترین سرعنوان ها است.

برچسب <h6>نشاندهنده کم اهمیت‌ترین سرعنوان ها است.

مثال:

<h1>این یک سرعنوان است.</h1>
<h2>این یک سرعنوان است.</h2>
<h3>این یک سرعنوان است.</h3>

امتحان کنید.