علامت تجاری منشور

منشور

مکانیسم جستجو در منشور استفاده از کلیدواژه ها است.
با وارد کردن یک حرف از کلیدواژه در محل جستجو، فهرستی از کلیدواژه ها برای انتخاب دقیق و بازیابی اطلاعات در اختیار جستجوکننده قرار می گیرد.

از کلمه تا کلام

بندنویسی

گام اول برای نوشتن بند، انتخاب یک " موضوع مناسب " است.

برای نوشتن یک بند، انتخاب موضوع مناسب، اهمیت دارد.

تمام جمله های یک بند،باید در باره موضوع آن، توضیح دهند.

جمله های یک بند باید در مورد یک موضوع باشند و با هم ارتباط داشته باشند. اگر این جمله ها با هم ارتباط نداشته باشند، »بند« تشکیل نمیشود؛ بلكه چند جمله ی پراكنده، ساخته شده است كه به هم ربطی ندارند.

موضوع، ممکن است کلی باشد، نوشتن در مورد موضوع های کلی، دشوار است، بنابر این، می توان آن را به موضوع های کوچک تر، تقسیم کرد.موضوع های کوچک، کار نوشتن را آسانتر و منظم تر می کند.

چون بند کوتاه است، نوشتن در باره یک موضوع کلی، در یک بند ممکن نیست، بنابر این موضوع کلی به موضوع های کوچک تر تقسیم می شود.

انتخاب موضوع کوچک، از پراکندگی مطالب بند، جلوگیری می کند.

داشتن آگاهی و اطلاعات بیشتر در باره یک موضوع، کار بند نویسی را آسان تر می کند.

جمله ی اول بند، جمله ی اصلی آن است.

جمله های یک بند باید در تکمیل جمله ی اول بند، نوشته شوند.

جمله ی موضوع

به جمله ای که در ابتدای بند می آید، "جمله ی موضوع " می گویند.

جمله ی موضوع، به خواننده کمک می کند تا موضوع را آسان تر بفهمد و پیام را درک کند.

متن

متن از ترکیب چند بند تشکیل می شود.