علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

حقایق زمینزمین


برگردان منشور

زمین سومین سیاره خورشید و بزرگترین سیاره خاکی است. زمین تنها سیاره ای در منظومه شمسی است که نام خدایان یونان یا روم بر آن گذاشته نشده است. زمین 4.54 میلیارد سال پیش شکل گرفت و تنها سیاره شناخته شده ای است که حیات در آن است.

مشخصات سیاره زمین


حقایقی در باره زمین