علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

ده تا از مهم ترین مشکلات جهان؛ براساس نظر متولدین دهه 60 تا 80 شمسیمشکلات جهان


نوشته: Tanza Loudenbackبرگردان منشور

علیرغم وضعیت وخیم امروزه جهان و این گفتار کلیشه ای که متولدین دهه 60 تا 80 شمسی (اوایل دهه 80 و اوایل دهه 2000 میلادی) مغرور و بی اعتنا هستند - نسل 18 تا 35 ساله به مسائل جهانی عمیقا" اهمیت می دهد و مصمم است با آن ها مقابله کند.

در واقع %70 از این افراد برای خود و همتایانشان فرصت های زیادی را می بینند و %50 معتقدند که می توانند به طور قابل توجهی در تصمیم گیری های کشور خود دخیل باشند.

این بینش از نظر سنجی سالانه مجمع جهانی اقتصاد در باره سرو سامان دادن به جهان نشأت گرفته است که 26000 نفر از متولدین این سال ها از 181 کشور را به منظور سنجش اولویت ها، نگرانی ها، و نگرش های آن ها در سراسر جهان مورد بررسی قرار داده است.

در یک بررسی، مجمع جهانی اقتصاد از پاسخ دهندگان خواست سه تا از جدی ترین مسائلی که جهان امروز را تحت تأثیر قرار داده اند نام ببرند. برای دومین سال متوالی، متولدین دهه 60 تا 80 شمسی بیش از هر چیز نگران تغییرات آب و هوایی و پس از آن جنگ های گسترده و در گیری های مذهبی بودند. وقتی از آن ها سئوال شد برای حل این مسائل که جهان را مختل کرده است به چه کسی باید اعتماد کرد، پاسخ دادند این مسئولیت متعلق به سازمان های بین المللی و خود آن هاست.

در زیر ده تا از نگران کننده ترین مسائل جهان براساس نظر متولدین دهه 60 تا 80 شمسی ذکر می شوند.


 1. تغییرات آب و هوایی و تخریب منابع طبیعی (%45.2)
 2. عمده ترین نگرانی متولدین دهه 60 تا 80 شمسی در امریکای لاتین و کارائیب (%51) و در جنوب آسیا (%49.3) در باره گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی است.

 3. جنگ ها و اختلافات بزرگ (%38.5)
 4. طبق نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد، عمده ترین نگرانی متولدین دهه 60 تا 80 شمسی در اوراسیا (%54.3) و درخاور میانه/ افریقای شمالی (%50.3) اختلافات جهانی است.

 5. تضادهای مذهبی
 6. بسیاری از متولدین دهه 60 تا 80 شمسی، اکثرا" در خاور میانه/افریقای شمالی (%45.1)، آسیای جنوبی (%44.1)، اوراسیا ( %41.8)، و اروپا (%38.8) عمدتا" نگران در گیری های مذهبی هستند.

 7. فقر (%31.1)
 8. عمده ترین نگرانی متولدین دهه 60 تا 80 شمسی در امریکای لاتین و کارائیب (%40.4) و پس از آن ها متولدین دهه 60 تا 80 شمسی امریکای شمالی (%33.9) و جنوب صحرای افریقا (%33.6) فقر است.

 9. پاسخگویی و شفافیت دولت، و فساد (%21.7)
 10. حدود %32 از متولدین دهه 60 تا 80 شمسی در جنوب صحرای افریقا نگران مسائل جهانی دولت ها هستند که بالا ترین آن در بخش هایی از منطقه جنوب صحرای افریقا، و به دنبال آن امریکای لاتین/کارائیب (%27) و خاور میانه/افریقای شمالی (%23.2) می باشد.

 11. امنیت، ایمنی و سلامت (%18.1)
 12. متولدین دهه 60 تا 80 شمسی در جنوب صحرای افریقا ( %24.6) و در خاور میانه/ افریقای شمالی ( %23.4) در باره امنیت و سلامت مردم سراسر جهان بسیار نگران هستند در حالی که امریکای لاتینی ها و کارائیبی ها کمترین نگرانی را در این خصوص دارند (%12.8).

 13. نبود آموزش و پرورش (%16.5)
 14. عمده ترین نگرانی متولدین دهه 60 تا 80 شمسی امریکای شمالی (%21.8) فقدان آموزش و پرورش در سراسر جهان است و به دنبال آن متولدین اروپا و اورا سیا با در صد مساوی (%19.7) هستند. در حالی که فقط %7 از متولدین دهه 60 تا 80 شمسی در منطقه جنوب صحرای افریقا نگران نبود آموزش و پرورش می باشند.

 15. نبود آزادی سیاسی و ثبات سیاسی (%15.5)
 16. حدود %19 از متولدین دهه 60 تا 80 شمسی در آسیای شرقی/ اقیانوس آرام نگران نبود آزادی و ثبات سیاسی در جهان هستند و پس از آن %18.9 متولدین اوراسیا این نگرانی را دارند.

 17. امنیت غذایی و آب (%15.1)
 18. متولدین دهه 60 تا 80 شمسی امریکای شمالی (%27.3) عمدتا" نگران کمبود غذا و آب در جهان هستند و به دنبال آن، %21.5 در اروپا و %11 هم در امریکای لاتین/کارائیب و هم در منطقه جنوب صحرای افریقا این نگرانی را دارند.

 19. نبود فرصت های اقتصادی و بیکاری (%14.2)
 20. حدود %22 از متولدین دهه 60 تا 80 شمسی جنوب صحرای افریقا در مقایسه با فقط %8.3 اوراسیایی ها نگران بیکاری و نبود فرصت های اقتصادی درجهان هستند.منبع:www.businessinsider.com